Připojení FVE do sítě

Aktualizováno: 5.3.2021

Žádost o připojení na síť

Fotovoltaická elektrárna je elektrické zařízení, které obsahuje elektrické a mechanické části. Může být připojena na na rozvodnou síť nebo může být provozována v tak zvaném ostrovním systému (off-grid systém). Pokud chcete využívat dotační programy (například Nová zelená úsporám) budete muset být k rozvodné síti připojeni, což znamená mít uzavřenou smlouvu s distributorem elektrické energie ve vašem regionu.

Kdo je distributor elektrické energie?

Distributor elektřiny vlastní elektrického vedení a technická zařízení, kterými vede elektřinu z elektrárny až do domácností. Distributor také provádí každoroční odečty stavu elektroměrů a řeší případné problémy s poničenými plombami. Distributorů je v České republice jen několik a působí na vymezeném území. Nemůžete ho změnit. Na distributora se je třeba obrátit, když budete chtít FVE připojit do sítě.

 

Název distributora   Působnost
PREdistribuce   Praha a Roztoky u Prahy
ČEZ Distribuce  

Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj,

Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

EG.D (dříve E.ON Distribuce)   Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj

 

Kdo je dodavatel elektřiny:

Dodavatel elektřiny je společnost, který prodává silovou energii, tedy komoditu jako takovou. Když se podíváte na svoje vyúčtování tak uvidíte, že platíte za silovou energii a za její distribuci.

Pro připojení existují dva způsoby připojení

  • Standardní režim - Standardní proces uplatníte v případě, že plánujete nespotřebovanou vyrobenou elektrickou energii dodávat do distribuční soustavy (tzn. sjednáte si rezervovaný výkon), nebo budou v odběrném místě naměřeny hodnoty impedance, které překračují povolené mezní hodnoty pro zjednodušené připojení mikrozdroje. 
  • Zjednodušený režim - Zjednodušený proces připojení mikrozdroje je určen žadatelům, kteří budou elektřinu vyrábět pouze pro vlastní spotřebu a zajistí technologické vybavení mikrozdroje tak, aby nebyla vyrobená elektrická energie dodávána do distribuční soustavy, a zároveň splní limitní hodnoty impedance proudové smyčky v místě připojení. Pomocí technických prostředků je zabráněno přetoku el. energie do distribuční soustavy. Případný neschválený přetok je sankcionován.

 

Standardní režim připojení mikrozdroje

Celý proces realizace FVE je možné rozdělit do několik základních etap

1.   Podání žádosti o připojení mikrozdroje

Žádost se podává, pokud plánujete připojit nový mikrozdroj, měníte instalovaný výkon (změnou technických parametrů, např. doplněním fotovoltaických panelů) či rezervovaný výkon pro dodávku nespotřebované elektrické energie do distribuční soustavy, doplňujete baterie pro akumulaci, nebo měníte způsob provozu mikrozdroje (např. umožnění ostrovního provozu). Žádost se nepodává při výměně měniče v instalaci za nový se stejným nebo nižším výkonem; v případě přepisu odběrného místa s mikrozdrojem na nového majitele se žádá pouze o uzavření nové smlouvy o připojení.

Žádost můžete podat on-line na portálu distributora nebo v jeho kontaktních centrech. Distributor cca do 14 dnů zkontroluje, zda podaná žádost má nezbytné náležitosti.

Předpokládaná doba: do 15 dnů

2.   Ověření chodu sítě výpočtem nebo měřením

Bude-li na základě doložených podkladů potřeba prověřit ovlivnění chodu distribuční soustavy připojením mikrozdroje, budete o této skutečnosti informováni. Cca do 14 dnů distributor posoudí výpočtem nebo osazením kontrolního měření ovlivnění chodu distribuční soustavy připojením mikrozdroje.

Předpokládaná doba: do 15 dnů

3.   Smlouva

Na základě doložených podkladů provede distributor technické posouzení žádosti a zašle vám návrh smlouvy. Pokud z údajů je patrné, že pro připojení mikrozdroje je není nutná úprava distribuční sítě, pošle vám smlouvu o připojení

Pokud distributor vyhodnotí, že je třeba třeba distribuční síť upravit, zašle vám smlouvu o budoucí mlouvě o připojení.

Smlouvu podepíšte a vrátíte jeden podepsaný výtisk na adresu distributora

Může se stát, že žádost bude spojena s navýšením rezervovaného příkonu dle hodnoty hlavního jističe před elektroměrem. V tom případě budete muset uhradit vyměřený podíl na nákladech podle smlouvy.

Předpokládaná doba: do 30 dnů

4.   Odsouhlasení projektové dokumentace záměru

Distributor provede posouzení předložené projektové dokumentace a zašle vám vyjádření. Stanoví technické podmínky připojení. Na základě toho se vypracuje projektová dokumentace.

Dokumentace se odešle k distributorovi a ten ve lhůtě 30 dnů posoudí soulad projektové dokumentace se stanovenými technickými podmínkami připojejí podle smlouvy a zašle vyjádření.

Předpokládaná doba: do 30 dnů

5.   Fáze realizace

V souladu s stanovenými technickými podmínkami připojení, je možné zahájit na náklady žadatele (ivestora) realizaci mikrozdroje. Dodavatelská firma zajistí realizaci mikrozdroje a to včetně požadované dokumentace.

Distributor v souladu se smlouvou zahájí úpravu své části distribuční sítě. Podmínkou je však úhrada vyměřeného podílu na nákladech. 

Předpokládaná doba: podle uzavřené smlouvy

6.   Uvedení mikrozdroje do provozu

Na základě žádosti o první paralelní připojení mikrozdroje provede distributor kontrolu odběrného místa v dohodnutém termínu a zajistí výměnu měřícího zařízení. Po úspěšném ukončení procesu prvního paralelního připojení již lze FVE používat. Budete však muset předložit smlouvu o připojení, doklady o uhrazení plateb podle smlouvy včetně přílohy smlouvy potvrzené realizační firmou. Dále předložíte aktualizovanou projektovou dokumentaci podle skutečného stavu mikrozdroje. Dále předložíte zprávu o výchozí revizi a protokol o nastavení ochran. Ty slouží k opětovnému připojení mikrozdroje po odstávce.

Předpokládaná doba: do 30 dnů

 

 

Zjednodusený režim připojení mikrozdroje

Zjednodušený režim připojení můžete použít, pokud veškerá vyrobená elektrická energie bude sloužit pro vlastní potřebu ve stávajícím odběrném místě. To znamená , že hodnotaq rezervovaného výkonu u distributora je roven nule. 

Jsou dány parametry připojení, které si zjišťuje na své náklady žadatel. Celkový instalovaný výkon může být nejvýše 10 kW při 3 fázovém připojení nebo 3,7kW při jednofázovém připojení.

1.   Realizace mikrozdroje

Dodavatelská firma zajistí realizaci mikrozdroje v souladu s ustanovením §16 vyhlášky č. 16/2016 Sb. pro zjednodušené připojení včetně dokumentace.

2.   Podání žádosti o uzavření smlouvy

Žadatel podá žádat včetně povinných příloh. Součástí je revizní zpráva a projektová dokumentace a nastavení ochran.

3.   Kontrola úplnosti žádosti o připojení

Distributor žádost zkontroluje, zda podaná žádost splňuje všechny náležitosti. V případě kladného posouzení zašle žadateli návrh smlouvy o připojení a zároveň provede výměnu měřicího zažízení u nově připojovaného mikrozdroje. Pokud žádosti nevyhoví, je nutné postupovat podle standardního procesu připojení

Předpokládaná doba přípravy návrehu smlouvy: do 20 dnů

Předpokládaná doba přijetí a podpis smlouvy: do 30 dnů

4.   Uvedení mikrozdroje do provozu

Na základě uzavřené smlouvy o připojení, splnění podmínek a provedení kontroly odběrného místa, lze uvést mikrozdroj do provozu. 

 

Tento průvodce má informativní charakter a nenahrazuje ustanovení příslušných právních předpisů a provozních předpisů distribuční soustavy. Postup se může mírně lišit podle distributora.